1. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์เอกซเรย์  จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ขับรถเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 2. ช่วยเจ้าหน้าที่ออกหน่วยยกของขึ้นรถลงรถ
 3. ช่วยเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ จัดท่าในการเอ็กซเรย์
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 2. เพศชาย
 3. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2
 4. มีความขยัน อดทน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 6. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 7. มีประสบการณ์ขับรถเอ็กซเรย์ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. สามารถตื่นเช้า และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกเช้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเอกซเรย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ช่วยเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ จัดท่าในการเอกซเรย์
 2. ช่วยเจ้าหน้าที่ออกหน่วยยกของขึ้นรถ – ลงรถ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30  ปี
 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 ถึง ปริญญาตรี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ
 4. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ / สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 6. สามารถตื่นเช้า และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 7. มีประสบการณ์การ การทำงานมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกเช้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

3. เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เคมี จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
 2. ตรวจสอบ , บำรุงรักษา , ควบคุมเครื่องตรวจวิเคราะห์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน , มีความแม่นยำ, เที่ยงตรง
 3. บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์
 4. รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 22 – 35  ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
 5. สามารถใช้เครื่อง HPLC, Gas chromatography (GC) , Atomic absorption spectrophotometer (AAS) ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างได้
 6. มีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกเช้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพปฎิบัติงานนอกสถานที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. เตรียมเอกสารการตรวจสุขภาพ – ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก / แพทย์ / พยาบาล ฯลฯ
 2. ออกให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่า ถึง ปริญญาตรี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ
 4. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ได้ดี
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ / สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 8. สามารถตื่นเช้า ออกทำงานต่างจังหวัดได้หรือสามารถไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 9. มีประสบการณ์การงานด้านบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกเช้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

5. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์
 2. เช็ค/บันทึก/ตรวจรับ Specimen
 3. บันทึกผล และรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6(สายวิทย์)
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ( LIS , Word / Excel / Power point ctc.. )
 4. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง  สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 6. หากมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความมุ่งมั่น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติเชิงบวก อยากที่จะพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกเช้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

6. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์
 2. เช็ค/บันทึก/ตรวจรับ Specimen
 3. บันทึกผล และรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.6(สายวิทย์)
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ( LIS , Word / Excel / Power point ctc.. )
 4. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง  สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 6. หากมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความมุ่งมั่น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติเชิงบวก อยากที่จะพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกเช้า
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี