ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีมาตรฐานผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO 15189:2012)  และระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15190:2003) โดยสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรและทีมงานที่ทีคุณภาพ

เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ