ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) และรายงานผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์เพื่อหาความผิดปกติ ความเสี่ยง แนวโน้ม และตรวจสนับสนุนการรักษา พร้อมทั้งการตรวจติดตามผลการรักษาให้แก่บุคคลทั่วไป องค์กร บริษัท สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยใน เพื่อนำสิ่งส่งตรวจมาวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขา โดยมุ่งเน้นการส่งมอบบริการทางสาธารณสุขที่แม่นยำ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ โดยทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากร และทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ และการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ และกระบวนการตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ บริการที่สะดวก รวดเร็ว คำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก ด้วยการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189:2012)  และระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15190:2003) โดยสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และยังมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรและทีมงานที่ทีคุณภาพ

เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ medical line lab

 

 

บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 • สาขาจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) คือ การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อตรวจหาจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคหรือเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย และยืนยันหรือแยกชนิดของเชื้อผ่านสิ่งส่งตรวจ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด
 • สาขาโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) คือ การตรวจหาสารต่าง ๆ ทางเคมีชีวเคมีในเลือด ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ภาวะโลหิตจาง การตรวจการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น
 • สาขาเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) คือ การตรวจถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในน้ำเหลือง เช่น ระดับเกลือแร่ ไขมัน ฯลฯ
 • สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) คือ การตรวจระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Antibody) และสารก่อภูมิต้านทาน (Antigen)
 • สาขาธนาคารเลือด (Blood Bank) คือ การตรวจหาหมู่โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม ตรวจดูความเข้ากันได้ของผู้บริจาคเลือดและผู้รับบริจาคเลือด
 • สาขาปรสิตวิทยาคลินิก (Clinical Parasitology) คือ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของสิ่งมีชีวิตจำพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์
 • สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) คือ การตรวจปัสสาวะและอุจจาระเพื่อบ่งชี้ความผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกาย ประกอบการรักษา ติดตามผลการรักษา และการพยากรณ์โรค และการตรวจการตั้งครรภ์
 • สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) คือ การตรวจค้นความผิดปกติจากสิ่งส่งตรวจ อาทิ เลือด น้ำไขสันหลัง สารน้ำจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ เป็นต้น
 • สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) คือ การตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคและตรวจหาความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ
 • สาขาพิษวิทยาคลินิก (Clinical toxicology) คือ การตรวจหาระดับยา สารพิษ โลหะหนัก และสารอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย
 • สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cytogenetic, Genetics and Molecular Pathology) คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมในเนื้อเยื่อ เลือด หรือน้ำคร่ำหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ