บริการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก หรือสารชีวเคมี (Biologic Monitoring)

สารโลหะหนัก 2

สำหรับพนักงานผู้ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสสารเคมีที่อันตรายโดยตรง สารเคมีเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระแสเลือดของผู้สัมผัสสารได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จึงควรได้รับการการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก “ตัวชี้บ่งทางชีวภาพ (Biomarker)” โดยการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งที่พบอาจจะเป็นการค้นพบสารนั้นๆ โดยตรงจากการตรวจสอบหรือตรวจพบอนุพันธ์ (Metabolite) ของสารกลุ่มโลหะหนักดังกล่าวก็สามารถทราบผลระดับค่าการสะสมในร่างกายได้เหมือนกัน ซึ่งการตรวจสอบวิเคราะห์ระดับสารกลุ่มโลหะหนักจากผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถตรวจวัดได้จาก เลือด และปัสสาวะ เป็นต้น

สารเคมีสามารถเข้าสู่กระแสเลือด ไม่ใช่ผ่านจากการสัมผัสเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายผ่านการหายใจ การกิน เพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถกระจายไปในระบบอวัยวะต่างๆ โดยจะมีผลกระทบมากที่สุดในส่วนอวัยวะหลัก หรือระบบกรองของเสียของร่างกาย เช่น ตับ ไต เป็นต้น  สารกลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metal) สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม Volatile Organic Compound ที่ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัทเมดิคอลไลน์ แล็บ สามารถตรวจสอบให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

สารกลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metal) มีดังนี้

 • ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)
 • ตรวจสารตะกั่วในปัสสาวะ (Lead in Urine)
 • ตรวจสารทองแดง (Copper)
 • ตรวจสารนิกเกิล (Nickel)
 • ตรวจสารดีบุก (Sn)
 • ตรวจสารสังกะสี (Zinc)
 • ตรวจสารทองแดง(Copper)
 • ตรวจสารอะลูมิเนียม (Aluminum)
 • ตรวจสารสังกะสี (Zinc)
 • ตรวจสารแคดเมียม (Cadmium)
 • ตรวจสารโครเมียม ( Chromium )
 • ตรวจสารปรอท (Mercury)
 • ตรวจสารแมงกานีส (Manganese)
 • ตรวจสารหนู (Arsenic)

สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม (Volatile Organic Compound) มีดังนี้

 • ตรวจสารเบนซีน (Benzene)
 • ตรวจสารไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene)
 • ตรวจสารสไตรีน (Styrene)
 • ตรวจสารอะซิโตน (Acetone)
 • ตรวจสารไซยาไนด์ (cyanide)
 • ตรวจสารเอทานอล ( Ethanol )
 • ตรวจสาร Xylene (ไซลีน)
สารโลหะหนัก 1

 

การตรวจสอบระดับการสะสมสารเคมีกลุ่มโลหะหนักกับผู้ที่ทำงานสัมผัสสารดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดอัตราการเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางร่างกายแก่ผู้ที่สัมผัสสารนั้นๆ ได้อย่างดี

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้

ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก หรือสารเคมี (Biologic monitoring)

มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารดังกล่าวโดยตรง ซึ่งการตรวจหาระดับสารโลหะหนักว่าได้เข้าสู่กระแสเลือดผ่านจากการสัมผัสมากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบได้จาก “ตัวชี้บ่งทางชีวภาพ” (Biomarker) โดยการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งที่พบอาจจะเป็นการค้นพบสารนั้น ๆ โดยตรงจากการตรวจสอบหรือตรวจพบอนุพันธ์ (Metabolite) ของสารกลุ่มโลหะหนักดังกล่าวก็สามารถทราบผลระดับค่าการสะสมในร่างกายได้เหมือนกัน ซึ่งการตรวจสอบวิเคราะห์ระดับสารกลุ่มโลหะหนักจากผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถตรวจวัดได้จาก เลือด และปัสสาวะ เป็นต้น

การสัมผัสสารดังกลุ่มโลหะหนักสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยหลากหลายทาง มิใช่เฉพาะการสัมผัสเพียงทางเดียว โดยสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายผ่านการหายใจ การกิน เพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถกระจายไปในระบบอวัยวะต่าง ๆ โดยจะมีผลกระทบมากที่สุดในส่วนอวัยวะหลัก หรือระบบกรองของเสียของร่างกาย เช่น ตับ ไต เป็นต้น
ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัทเมดิคอลไลน์ แล็บ สามารถตรวจสอบ สารกลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metal) สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม Volatile Organic Compound ให้กับคุณได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ก่อนเข้างาน3

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ประจำปี 1

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพ 11 มีค.60_๑๗๐๓๑๔_0081

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top