logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

บริการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก หรือสารชีวเคมี (Biologic Monitoring)

สารโลหะหนัก 2

สำหรับพนักงานผู้ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสสารเคมีที่อันตรายโดยตรง สารเคมีเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระแสเลือดของผู้สัมผัสสารได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จึงควรได้รับการการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก “ตัวชี้บ่งทางชีวภาพ (Biomarker)” โดยการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งที่พบอาจจะเป็นการค้นพบสารนั้นๆ โดยตรงจากการตรวจสอบหรือตรวจพบอนุพันธ์ (Metabolite) ของสารกลุ่มโลหะหนักดังกล่าวก็สามารถทราบผลระดับค่าการสะสมในร่างกายได้เหมือนกัน ซึ่งการตรวจสอบวิเคราะห์ระดับสารกลุ่มโลหะหนักจากผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถตรวจวัดได้จาก เลือด และปัสสาวะ เป็นต้น

สารเคมีสามารถเข้าสู่กระแสเลือด ไม่ใช่ผ่านจากการสัมผัสเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายผ่านการหายใจ การกิน เพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถกระจายไปในระบบอวัยวะต่างๆ โดยจะมีผลกระทบมากที่สุดในส่วนอวัยวะหลัก หรือระบบกรองของเสียของร่างกาย เช่น ตับ ไต เป็นต้น  สารกลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metal) สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม Volatile Organic Compound ที่ เมดิคอลไลน์ แล็บ สามารถตรวจสอบให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

สารกลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metal) มีดังนี้

 • ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)
 • ตรวจสารตะกั่วในปัสสาวะ (Lead in Urine)
 • ตรวจสารทองแดง (Copper)
 • ตรวจสารนิกเกิล (Nickel)
 • ตรวจสารดีบุก (Sn)
 • ตรวจสารสังกะสี (Zinc)
 • ตรวจสารทองแดง(Copper)
 • ตรวจสารอะลูมิเนียม (Aluminum)
 • ตรวจสารสังกะสี (Zinc)
 • ตรวจสารแคดเมียม (Cadmium)
 • ตรวจสารโครเมียม ( Chromium )
 • ตรวจสารปรอท (Mercury)
 • ตรวจสารแมงกานีส (Manganese)
 • ตรวจสารหนู (Arsenic)

สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม (Volatile Organic Compound) มีดังนี้

 • ตรวจสารเบนซีน (Benzene)
 • ตรวจสารไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene)
 • ตรวจสารสไตรีน (Styrene)
 • ตรวจสารอะซิโตน (Acetone)
 • ตรวจสารไซยาไนด์ (cyanide)
 • ตรวจสารเอทานอล ( Ethanol )
 • ตรวจสาร Xylene (ไซลีน)
สารโลหะหนัก 1

 

การตรวจสอบระดับการสะสมสารเคมีกลุ่มโลหะหนักกับผู้ที่ทำงานสัมผัสสารดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดอัตราการเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางร่างกายแก่ผู้ที่สัมผัสสารนั้นๆ ได้อย่างดี

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ เมดิคอลไลน์ แล็บ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้

ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก หรือสารเคมี (Biologic monitoring)

มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารดังกล่าวโดยตรง ซึ่งการตรวจหาระดับสารโลหะหนักว่าได้เข้าสู่กระแสเลือดผ่านจากการสัมผัสมากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบได้จาก “ตัวชี้บ่งทางชีวภาพ” (Biomarker) โดยการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งที่พบอาจจะเป็นการค้นพบสารนั้น ๆ โดยตรงจากการตรวจสอบหรือตรวจพบอนุพันธ์ (Metabolite) ของสารกลุ่มโลหะหนักดังกล่าวก็สามารถทราบผลระดับค่าการสะสมในร่างกายได้เหมือนกัน ซึ่งการตรวจสอบวิเคราะห์ระดับสารกลุ่มโลหะหนักจากผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถตรวจวัดได้จาก เลือด และปัสสาวะ เป็นต้น

การสัมผัสสารดังกลุ่มโลหะหนักสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยหลากหลายทาง มิใช่เฉพาะการสัมผัสเพียงทางเดียว โดยสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายผ่านการหายใจ การกิน เพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถกระจายไปในระบบอวัยวะต่าง ๆ โดยจะมีผลกระทบมากที่สุดในส่วนอวัยวะหลัก หรือระบบกรองของเสียของร่างกาย เช่น ตับ ไต เป็นต้น
ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เมดิคอลไลน์ แล็บ สามารถตรวจสอบ สารกลุ่มโลหะหนัก (Heavy Metal) สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม Volatile Organic Compound ให้กับคุณได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ก่อนเข้างาน3

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ประจำปี 1

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพ 11 มีค.60_๑๗๐๓๑๔_0081

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top