การขอใบรับตรวจ COVID-19 เพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ

การขอใบรับตรวจ COVID-19 เพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ

แม้ความรุนแรงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะเบาบางลงบ้างแล้ว แต่โรคร้ายนี้ก็ยังคงสร้างความกังวลใจให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องหลังจากการแพร่ระบาดซ้ำจนทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแถบประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในหลายภูมิภาคซึ่งยังมีสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงในเร็ววัน ดังนั้น การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทว่าในความเป็นจริงแล้ว หลายท่านก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่ทางการงาน ความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการศึกษา เป็นต้น

ก่อนจะตัดสินใจเดินทางไปยังต่างประเทศ คุณควรพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องเดินทางว่ามีมากน้อยเพียงใด สามารถชะลอออกไปหรือรอก่อนได้หรือไม่ เพราะถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อน้อยหรือมีความเสี่ยงน้อย แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ไม่มีความแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้จะมีการคุมเข้มอย่างเข้มงวด โดยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลาย ๆ ประเทศที่เปิดฟรีวีซ่า (Free Visa) ที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อน แต่หลังจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 หลาย ๆ ประเทศก็ต้องการคัดกรองผู้เดินทางโดยประกาศนโยบายให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเท่านั้น

การตรวจโควิด 19 ไปต่างประเทศ

หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางจริง คุณควรติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือประกาศแจ้งเตือนของประเทศปลายทาง รวมถึงมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศ และการยื่นขอวีซ่าอย่างละเอียดเนื่องจากหลาย ๆ ประเทศมีความเข้มงวดในการขอวีซ่ามากขึ้นและได้ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อการเดินทางเข้าสู่ประเทศและอาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม อาทิ เอกสารการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยเอกสารอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีในการเดินทางในช่วงนี้ คือ เอกสารรับรองว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 หรือใบตรวจโควิด-19 ซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองโรคก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศ เพราะปัจจัยหนึ่งที่หลายประเทศกังวลมากที่สุดคือการรับผู้ติดเชื้อใหม่ที่มาจากภายนอกเข้าสู่ประเทศ ดังนั้น หากคุณไม่มีเอกสารดังกล่าวก็อาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและส่งตัวกลับหรือถูกกักตัวในสถานที่ของรัฐ (State Quarantine) เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 14 วันได้

สำหรับประเทศที่มีมาตรการให้ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อยืนยันผลว่าไม่มีเชื้อก่อนการเดินทาง 48-72 ชั่วโมง ได้แก่ ประเทศเกาหลี เดนมาร์ก โปรตุเกส ดูไบ เอธิโอเปีย เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรปบางประเทศ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตนั้น ๆ ก่อนเดินทาง อย่างไรก็ตาม การตรวจโควิดเพื่อยื่นขอวีซ่าไม่เกี่ยวข้องกับการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางทางอากาศหรือ Fit to Fly Health Certificate แต่อย่างใด เนื่องจากใบรับรองแพทย์นี้ไม่ใช่เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่เป็นการตรวจสุขภาพโดยองค์รวมเพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบินหรือไม่เท่านั้น ซึ่งจะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับแสดงต่อสายการบิน แต่ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19 จะเป็นเอกสารที่ผู้เดินทางใช้ยื่นประกอบขั้นตอนการยื่นวีซ่าหรือเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ โดยตรง

ตรวจโควิด 19

สำหรับวิธีการตรวจโควิด-19 ที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลคือการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) ซึ่งเป็นการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกและลำคอด้วยไม้พันสำลีเพื่อนำไปตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ มีข้อดีคือสามารถทำได้รวดเร็ว แม่นยำ มีความจำเพาะสูง สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสแม้ในปริมาณน้อยได้ และผู้เข้ารับการตรวจสามารถทราบผลได้ทันทีภายใน 3-5 ชั่วโมง แต่ไม่ใช่ห้องแล็บทุกที่ที่สามารถตรวจหาโควิด-19 ด้วยเทคนิคนี้ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรเข้ารับการตรวจดังกล่าวในสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน ที่สำคัญจะต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะมีการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด และส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันถึงจะทราบผลการตรวจ ดังนั้น ผู้เดินทางจึงควรศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาอย่างถี่ถ้วน โดยประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เดินทางเข้ารับการตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 48-72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง คุณจึงต้องวางแผนว่าคุณจะเข้ารับการตรวจโดวิดที่ใดและเข้ารับการตรวจเมื่อใดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้น

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าหรือเดินทางไปยังต่างประเทศทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชาญและเชี่ยวชาญในการตรวจหาสารพันธุกรรม แม่นยำสูง ทราบผลรวดเร็ว ดำเนินการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย เนื่องจากได้รับการรับรองว่าเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจหาเชื้อโควิด–19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย พร้อมรับผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง คุณสามารถสอบถามรายละเอียดหรือทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วได้ที่

 

Tel.: 080-271-8365 หรือ 02-3749604-5

Facebook: medicallinelab

Line: @medicallinelab

website: www.medicallinelab.co.th

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)

Scroll to Top