logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

November 2022

ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท เบิกประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท เบิกประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพราะพนักงานคือปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับความสำเร็จขององค์กรโดยตรง พนักงานที่มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างไม่ยาก ดังนั้น องค์กรทุกแห่งจึงควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานในองค์กรด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อช่วยคัดกรองความเสี่ยงของสัญญาณด้านสุขภาพที่ผิดปกติ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือวิถีการดำรงชีวิตอย่างบริการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธีการตรวจทางการแพทย์อื่น […]

ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท เบิกประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย Read More »

ภัยเสี่ยงสุขภาพ! ที่มาพร้อมกับหน้าฝนและน้ำท่วมขัง

ภัยเสี่ยงสุขภาพ! ที่มาพร้อมกับหน้าฝนและน้ำท่วมขัง

ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะต้องทนเปียกฝน ทนกับสภาพชื้นแฉะหลังฝนตกแล้ว หลายคนยังต้องเจอกับอาการป่วยที่มักมาพร้อมกับฝนและน้ำที่ท่วมขัง เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ ทำให้โรคบางชนิดแพร่ระบาดง่ายและรวดเร็วมากขึ้น มาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างที่อาจมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ และเป็นโรคที่มากับน้ำที่ท่วมขัง เพื่อเตรียมตัวรับมือก่อนป่วย โรคและอาการป่วยที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝนและจากน้ำท่วมขัง โรคไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่

ภัยเสี่ยงสุขภาพ! ที่มาพร้อมกับหน้าฝนและน้ำท่วมขัง Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top