Long Covid อาการหลงเหลือที่ยังคงส่งผลต่อร่างกาย แม้หายโควิด

โรคโควิด-19 เป็นโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แม้รักษาตัวจนหายดีแล้ว ผู้ป่วยโควิด-19 บางรายก็ยังอาจเผชิญกับอาการหลงเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน ภาวะดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “ภาวะโควิดระยะยาว” หรือ […]

Long Covid อาการหลงเหลือที่ยังคงส่งผลต่อร่างกาย แม้หายโควิด Read More »