เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุณภาพ

“มีความมุ่งมั่นในการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจวิเคราะห์ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รายงานผลตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” ISO 9001 : 2015

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ พ.ศ. 2539 ให้บริการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 24 ปี ยึดถือการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ให้บริการครบวงจรแก่ โรงพยาบาล คลินิก บริษัทจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม การตรวจก่อนเข้างาน และบุคคลทั่วไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานทั้งในส่วนการบริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ของนักเทคนิคการแพทย์ ความเที่ยงตรง แม่นยำของเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ ด้วยการเข้าร่วมโครงการ Internal Control & External Control (EQAC from Mahidol University)

ปี 2016 เราได้เสริมขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้คุณได้มั่นใจในผลการตรวจสุขภาพจากเรา ด้วยการเตรียมนำระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190 มากำกับดูแลอีกขั้นเพื่อให้ผลการตรวจมีมาตรฐานระดับสากล และได้รับเกียรติจากนายแพทย์เจษฎา ศรมยุรา เป็นแพทย์ที่ปรึกษา วิเคราะห์และวินิจฉัยผลการตรวจสุขภาพผ่านฟิล์มเอกซเรย์ และนายแพทย์สมพูล กฤตลักษณ์ ให้เกียรติเป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ ในการควบคุมคุณภาพการตรวจด้านอาชีวเวชศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการทีมแพทย์ บุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ รถเอกซเรย์ดิจิตอล และระบบการทำงานภายใน เราดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมาด้วยระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  การควบคุมมาตรฐานห้องตรวจวิเคราะห์ ISO 15189 การเข้าร่วมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของรถเอกซเรย์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความไว้ใจเลือกใช้บริการจากเรา

Scroll to Top