บริการตรวจสุขภาพประจำปีจาก เมดิคอลไลน์ แล็บ

 

           พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญองค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพ เนื่องจากถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน โดยที่พนักงานที่มีศักยภาพอาจหมายรวมถึงพนักงานที่มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อร่างกายมีความแข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงตามไปด้วย ดังนั้น ทุกเช้าๆ พนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความแจ่มใส เบิกบาน มีความมุมานะ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะเริ่มต้นวันใหม่และทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มที่ตลอดทั้งวัน

 

          องค์กรทุกแห่งสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานได้ด้วยการมอบบริการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงตามสายงาน ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกๆ ปีจะทำให้องค์กรทราบภาวะสุขภาพของพนักงานแต่ละคน ช่วยประเมินว่าพนักงานรายดังกล่าวมีสุขภาพสมบูรณ์ เหมาะสมกับหน้าที่การงานมากน้อยเพียงใด  และช่วยคัดกรองความเสี่ยงของสัญญาณด้านสุขภาพที่ผิดปกติ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือวิถีการดำรงชีวิต โดยบริการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานทั้งในด้านร่างกายและจิตใจผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธีการตรวจทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งยังเปรียบได้กับการเฝ้าระวังโรค เมื่อพบตัวบ่งชี้ของโรค พนักงานก็จะสามารถรับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นได้

 

          การมอบบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับสายงานหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงต้องใช้ทักษะที่มีความจำเพาะเจาะจงมีระดับความอันตรายต่อร่างกายต่องานมากกว่าสายงานทั่วไปหรือในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ฝุ่นแร่ ฝุ่นพืช จุลชีวันที่เป็นพิษ กัมมันตภาพรังสี หรือทำงานสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายต่อสุขภาพ การได้รับการตรวจเช็คร่างกายเพื่อตรวจปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอ

 

         นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงสุขภาวะของพนักงานแล้ว ยังทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ลดการสูญเสียเวลา ต้นทุน ทรัพยากรและโอกาสอันมีค่าในการสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความพร้อมและยกระดับศักยภาพให้กับพนักงานทุกคน ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงหันมาเพิ่มการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจปัจจัยเสี่ยงให้เป็นหนึ่งในสวัสดิการ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับนั้นเกิดได้ทั้งกับองค์กรและพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพและยังสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเอง

 

สำหรับการเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีที่ดีควรต้องประกอบด้วยการตรวจขั้นพื้นฐาน อันได้แก่

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก ฯลฯ
  • การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ฯลฯ
  • การตรวจด้านอาชีวอนามัย เช่น การได้ยิน การทำงานของปอด สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง ฯลฯ
  • การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น ตรวจหาเชื้อเอดส์ ตรวจหาเชื้อกามโรค ฯลฯ
  • การตรวจด้านพิษวิทยาและการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มธาตุโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม ฯลฯได้แก่ การตรวจหู ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจโลหะหนัก สารระเหยและอนุพันธุ์ในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound หรือ VOC) เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน บิวทาไดอีน คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ อะซีโตน และ ฟอร์มาลิน
  • การตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงในงาน เช่น ตรวจระดับสารต่างๆ ที่ตกค้างในร่างกาย ตรวจคัดกรองโรคพิษจากสารโลหะหนัก โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง ฯลฯ

 

          ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้บริการตรวจปัจจัยเสี่ยงให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน มายาวนานกว่า 23 ปี

           เราให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงแบบครบวงจร  ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบาย

          เรามีความพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาเพื่อจัดเตรียมความพร้อมและออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานขององค์กรของคุณเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร สามารถนำผลการตรวจวัดมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการเพื่อป้องกันโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน นำไปสู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจสายตาอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการตรวจวัดวิเคราะห์สมรรถภาพปอด

ขั้นตอนกาตรวจสุขภาพการได้ยิน