logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

บริการตรวจสุขภาพประจำปีจาก เมดิคอลไลน์ แล็บ

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical Line Lab

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความชำนาญ ให้บริการในพื้นที่สำนักงาน หรือพื้นที่ที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีของลูกค้า ให้บริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพโดยแพทย์ จนถึงการตรวจวัดวิเคราะห์จาก เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เพื่อตรวจคัดกรองเฝ้าระวังความผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบวางแผนการรักษา หรือเฝ้าระวังต่อไป

สุขภาพที่ดีของพนักงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านความมั่นคงขององค์กร เพราะหากพนักงานมีความพร้อมทางด้านร่างกายก็สามารถแสดงศักยภาพด้านอื่นๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างผลงานที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกันหากพนักงานมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่พร้อมทำงาน ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานและการสร้างโอกาสใหม่ๆได้

เพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว องค์กรทุกแห่งสามารถเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนได้ ด้วยการจัดการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยง ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการคัดกรองด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ให้พนักงานทุกคน จะสามารถประเมินปัญหาสุขภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้พนักงานได้เฝ้าระวัง หรือตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน หรือกำลังหลักในการสร้างสรรค์ของบริษัทได้กลับมามีสุขภาพที่ดี พร้อมทำงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีก็เพื่อ ลดการสูญเสียเวลา สูญเสียโอกาส ต้นทุน ทรัพยากร และโอกาสในการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้องค์กรต่างๆ จึงเพิ่มการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน และเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ที่แนะนำจัดตรวจให้แก่พนักงานทุกปี

การตรวจสุขภาพทั่วไป

เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก ฯลฯ

การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ

เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันเลือด ฯลฯ

การตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงในงาน

เช่น ตรวจระดับสารต่างๆ ที่ตกค้างในร่างกาย ตรวจคัดกรองโรคพิษจากสารโลหะหนัก โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง ฯลฯ

การตรวจด้านอาชีวอนามัย

เช่น การได้ยิน การทำงานของปอด สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง ฯลฯ

การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา

เช่น ตรวจหาเชื้อเอดส์ ตรวจหาเชื้อกามโรค ฯลฯ

การตรวจด้านพิษวิทยาและการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มธาตุโลหะหนัก

เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม ฯลฯได้แก่ การตรวจหู ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจโลหะหนัก สารระเหยและอนุพันธุ์ในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound หรือ VOC) เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน บิวทาไดอีน คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ อะซีโตน และ ฟอร์มาลิน

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ มีความชำนาญในด้านการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้บริการตรวจปัจจัยเสี่ยงให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน มายาวนานกว่า 24 ปี

เราให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงอย่างครบครัน  ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวก

เรามีความพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาเพื่อจัดเตรียมความพร้อมและออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานขององค์กรของคุณเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร สามารถนำผลการตรวจวัดมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการเพื่อป้องกันโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน นำไปสู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน

ตรวจสุขภาพ 11 มีค-60

          พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญองค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพ เนื่องจากถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน โดยที่พนักงานที่มีศักยภาพอาจหมายรวมถึงพนักงานที่มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อร่างกายมีความแข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงตามไปด้วย ดังนั้น ทุกเช้าๆ พนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความแจ่มใส เบิกบาน มีความมุมานะ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะเริ่มต้นวันใหม่และทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มที่ตลอดทั้งวัน

         องค์กรทุกแห่งสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานได้ด้วยการมอบบริการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงตามสายงาน ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุก ๆ ปีจะทำให้องค์กรทราบภาวะสุขภาพของพนักงานแต่ละคน ช่วยประเมินว่าพนักงานรายดังกล่าวมีสุขภาพสมบูรณ์ เหมาะสมกับหน้าที่การงานมากน้อยเพียงใด  และช่วยคัดกรองความเสี่ยงของสัญญาณด้านสุขภาพที่ผิดปกติ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือวิถีการดำรงชีวิต โดยบริการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานทั้งในด้านร่างกายและจิตใจผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธีการตรวจทางการแพทย์อื่น ๆ ซึ่งยังเปรียบได้กับการเฝ้าระวังโรค เมื่อพบตัวบ่งชี้ของโรค พนักงานก็จะสามารถรับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นได้

การมอบบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับสายงานหรืออาชีพที่มีความเสี่ยงต้องใช้ทักษะที่มีความจำเพาะเจาะจงมีระดับความอันตรายต่อร่างกายต่องานมากกว่าสายงานทั่วไปหรือในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ฝุ่นแร่ ฝุ่นพืช จุลชีวันที่เป็นพิษ กัมมันตภาพรังสี หรือทำงานสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายต่อสุขภาพ การได้รับการตรวจเช็คร่างกายเพื่อตรวจปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอ

นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงสุขภาวะของพนักงานแล้ว ยังทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ลดการสูญเสียเวลา ต้นทุน ทรัพยากรและโอกาสอันมีค่าในการสร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความพร้อมและยกระดับศักยภาพให้กับพนักงานทุกคน ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงหันมาเพิ่มการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจปัจจัยเสี่ยงให้เป็นหนึ่งในสวัสดิการ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับนั้นเกิดได้ทั้งกับองค์กรและพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพและยังสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเอง

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ก่อนเข้างาน1

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ตรวจสุขภาพ 11 มีค.60_๑๗๐๓๑๔_0081

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

สารโลหะหนัก 1

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top