logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ก่อนเข้างาน3

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงานหรือการตรวจตามความเสี่ยง  มีความสำคัญกับทุกประเภทธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรับทราบสภาพของบุคลากรก่อนเริ่มงาน อีกความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่นการตรวจหาสารเสพติด หรือการตรวจโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรควัณโรค หรือโรคเอดส์ ก็จะเป็นการจำกัดการแพร่ระบาด หรือป้องกันได้

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงาน โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรรายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการประเมินสุขภาพก่อนการทำงาน

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ สามารถให้คำแนะนำในการจัดแพคเกจการตรวจ หรือรายละเอียดเบื้องต้นได้ โดยรายละเอียดการตรวจที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ได้แก่ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC เพื่อคัดกรองดูความสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้น การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เพื่อหารอยโรควัณโรค การตรวจการตั้งครรภ์ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เป็นต้น

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงานหรือการตรวจตามความเสี่ยง  มีความสำคัญกับทุกประเภทธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล บริษัทชั้นนำต่าง ๆเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรับทราบสภาพของบุคลากรก่อนเริ่มงาน หากในระยะเวลาต่อไปของการทำงานของพนักงานต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ก็จะสามารถรับทราบสภาพของพนักงานและเลือกสรรตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่นการตรวจหาสารเสพติด หรือการตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรควัณโรค หรือโรคเอดส์ ก็จะเป็นการจำกัดการแพร่ระบาด หรือป้องกันได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรรายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ เมดิคอลไลน์ แล็บ สามารถให้บริการในการจัดแพคเกจการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน หรือ ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นได้

สอบถามรายละเอียดและราคาค่าบริการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงานได้ที่

เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

logo_medical_เล็ก

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คืออะไร

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าทำงานในบริษัทใหม่ครั้งแรกก่อนเริ่มทำงาน ฝ่ายบุคคลจะให้รายละเอียดกับพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกว่าจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพรายการใดบ้าง ซึ่งรายการตรวจมักจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับ แผนกต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน สามารถนำรายละเอียดรายการตรวจเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ที่บริษัทคัดเลือกให้พนักงานใหม่เข้ารับการตรวจ หรือพนักงานใหม่ก็สามารถนำรายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกใกล้บ้านได้อีกด้วย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

ลำดับขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ต้องตรวจอะไรบ้าง

safety-suit

1. คัดกรองประวัติสุขภาพ

เจ้าหน้าที่สอบถามประวัติส่วนตัว และประวัติสุขภาพ เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบให้แพทย์  เพื่อวินิจฉัยการตรวจ รายละเอียดที่มักถูกสอบถาม เช่น อายุ ความสัมพันธ์ โรคประจำตัว ยาหรืออาหารเสริมที่ใช้ในปัจจุบัน อาการผิดปกติของร่างกาย (หากมี)

search

2. วัดรายละเอียดร่างกายเบื้องต้น

ขั้นตอนนี้พยาบาลจะเป็นผู้ช่วยอำนวยการตรวจ เช่น วัดสัญญาณชีพ ระดับออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก อาจจะมีการซักถามพฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

medical

3. เจาะเลือด ตรวจหาสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ

ขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับรายการตรวจที่พนักงานใหม่ได้รับจากฝ่ายบุคคล โดยการตรวจเลือด รายการพื้นฐานที่มักจะได้รับการตรวจ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ บี

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะช่วงแรกออกไปก่อน และจึงเริ่มเก็บ ควรเก็บปัสสาวะในได้ปริมาณ 3 ใน 4 ของกระป๋องเก็บตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรใช้ไม้ หรือช้อนขนาดเล็ก ที่ได้รับไปพร้อมกับกระป๋องเก็บตัวอย่างอุจจาระ ตักอุจจาระให้ได้ปริมาณเท่าเม็ดถั่ว เก็บเฉพาะอุจจาระเท่านั้น ไม่ควรเก็บอุจจาระเหลว

การตรวจสารเสพติด มันตรวจหาจากตัวอย่างปัสสาวะ แต่ก็สามารถตรวจหาจากเหงื่อได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับ รายการตรวจที่บริษัทกำกับ

ตรวจสุขภาพทั่วไป (Physical Examination)

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าทำงานในบริษัทใหม่ครั้งแรกก่อนเริ่มทำงาน ฝ่ายบุคคลจะให้รายละเอียดกับพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกว่าจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพรายการใดบ้าง ซึ่งรายการตรวจมักจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับ แผนกต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน สามารถนำรายละเอียดรายการตรวจเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ที่บริษัทคัดเลือกให้พนักงานใหม่เข้ารับการตรวจ หรือพนักงานใหม่ก็สามารถนำรายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกใกล้บ้านได้อีกด้วย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

การตอบสนองของดวงตา ดูสีของตาขาวและตาดำ

ตรวจสอบช่องท้อง

 ตรวจสอบช่องปาก และต่อมทอมซิล

ฟังการทำงานของหัวใจ และปอด

ตรวจสอบผิวหนัง แขน ฝามือ เล็บ

X-Ray ทรวงอก

ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)

ผู้เข้ารับการตรวจเพศหญิงจะได้รับการเสื้อเพื่อเปลี่ยนก่อนเข้าตรวจเอกซเรย์ทรวงอก        

การตรวจเอกซเรย์ทรวงอกให้ได้ผลที่ดี เพศหญิงจำเป็นจะต้องถอดเสื้อชั้นในก่อนเข้ารับการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพราะขอบเสื้อชั้นในสามารถเข้าไปปรากฎในฟิล์มเอกซเรย์ได้ หากบริเวณดังกล่าวมีอาการของโรค แพทย์จะไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งเพศชายและเพศหญิง หากสวมสร้อย ควรถอดออกเพื่อไม่ให้เข้าไปปรากฏในฟิล์มเอกซเรย์ และรบกวนการวินิจฉัยของแพทย์

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานนอกรายการตรวจพื้นฐาน

สำหรับในบางตำแหน่ง หรืออายุอยู่ในช่วงปีที่ต้องได้รับการตรวจ รายการตรวจจะมีความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง

มะเร็งปากมดลูก

ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีทั้งการตรวจโดยขึ้นขาหยั่ง และการตรวจด้วยอุปกรณพิเศษ I-Check test ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เพิ่มโอกาสการตรวจสอบมะเร็งปากมดลูกให้กับทุกคน โดยการตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษ I-Check test มีความแม่นยำสูงถึง 98%

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

ตรวจหาสารบ่งชี้ PSA (Prostatic specific antigen) ผ่านทางการเจาะเลือด โดยผ่านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เหมาะสำหรับเพศชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือเพศชายที่เริ่มมีอาการปัสสาวะลำบาก ไม่พุง ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะ หรือมีเลือดปนในปัสสาวะ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

logo_medical_เล็ก

การเตรียมตัวก่อนการตรวจเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือด 6-8 ชั่วโมง ไม่ต้องงดน้ำเปล่า สำหรับรายการตรวจเลือด เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจหาไขมันในเส้นเลือด หากไม่ใช่รายการตรวจดังตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการเจาะเลือด

การตรวจปัสสาวะ เพศหญิงหากผู้เข้ารับการตรวจอยู่ระหว่างมีประจำเดือน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ไม่ควรเก็บตัวอย่างปัสสาวะขณะมีประจำเดือน เพราะสามารถกระทบต่อการวิเคราะห์การตรวจปัสสาวะได้

การตรวจอุจจาระ ควรงดอาหารที่มีไขมันมาก อาหารปิ้งย่าง ก่อนเก็บตัวอย่างอุจจาระ 1-2 วัน

เตรียมคำถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการผิดปกติของตนเอง หรือหากในครอบครัวมีประวัติเจ็บป่วย ก็สามารถสอบถามแพทย์ได้ หากมีใบรายการตรวจสุขภาพครั้งก่อน สามารถนำเข้าปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้เช่นกัน

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ทั้งสำหรับผู้สนใจเข้ารับการตรวจทั่วไป และแบบสัญญาการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน สำหรับบริษัท โรงแรม หรือหน่วยงาน ที่ต้องการผลการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้างาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้ารับการตรวจ หรือสอบถามเพื่อจัดแพคเกจการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ได้ที่

Tel.: 02-3749604-5
Facebook: medicallinelab
Line: @medicallinelab
Website: https://www.medicallinelab.co.th/

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ตรวจสุขภาพ 11 มีค.60_๑๗๐๓๑๔_0081

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

ประจำปี 4

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สารโลหะหนัก 1

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top