บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ก่อนเข้างาน3

ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงานหรือการตรวจตามความเสี่ยง  มีความสำคัญกับทุกประเภทธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรับทราบสภาพของบุคลากรก่อนเริ่มงาน อีกความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่นการตรวจหาสารเสพติด หรือการตรวจโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรควัณโรค หรือโรคเอดส์ ก็จะเป็นการจำกัดการแพร่ระบาด หรือป้องกันได้

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงาน โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรรายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการประเมินสุขภาพก่อนการทำงาน

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด สามารถให้คำแนะนำในการจัดแพคเกจการตรวจ หรือรายละเอียดเบื้องต้นได้ โดยรายละเอียดการตรวจที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ได้แก่ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC เพื่อคัดกรองดูความสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้น การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เพื่อหารอยโรควัณโรค การตรวจการตั้งครรภ์ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เป็นต้น

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงานหรือการตรวจตามความเสี่ยง  มีความสำคัญกับทุกประเภทธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล บริษัทชั้นนำต่าง ๆเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรับทราบสภาพของบุคลากรก่อนเริ่มงาน หากในระยะเวลาต่อไปของการทำงานของพนักงานต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ก็จะสามารถรับทราบสภาพของพนักงานและเลือกสรรตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่นการตรวจหาสารเสพติด หรือการตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรควัณโรค

หรือโรคเอดส์ ก็จะเป็นการจำกัดการแพร่ระบาด หรือป้องกันได้ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมากว่า 24 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรรายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ได้ด้วยตนเอง ซึ่งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด สามารถให้บริการในการจัดแพคเกจการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน หรือ ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นได้

สอบถามรายละเอียดและราคาค่าบริการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้าทำงานได้ที่

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ตรวจสุขภาพ 11 มีค.60_๑๗๐๓๑๔_0081

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

ประจำปี 4

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สารโลหะหนัก 1

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top