ภาพรวมการให้บริการตรวจสุขภาพ Medical Line Lab

การตรวจสุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการในพื้นที่สำนัก หรือพื้นที่ที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสุขภาพโดยแพทย์ จนถึงการตรวจวัดวิเคราะห์จาก เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เพื่อตรวจคัดกรองเฝ้าระวังความผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบเพื่อตรวจสอบความผิดปกติซ้ำ หรือทำการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น

การตรวจรักษาโรคทั่วไป+ใบรับรองแพทย์

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • ผ่าตัดเล็ก ทำแผล เย็บแผล
  • ตรวจเลือด ตรวจการตั้งครรภ์

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 

โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม อย่างดีตลอดระยะเวลาดำเนินงาน โดยความสำคัญของการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานคือ การตรวจสอบหาสารเสพติด และความผิดปกติเบื้องต้น ของพนักงานที่ต้องเริ่มต้นการทำงาน การตรวจหาสารเสพติด หรือตรวจโรคติดต่อต่างๆ จะได้รับการยืนยันจากห้องตรวจวิเคราะห์โดยตรง

การตรวจหาสารโลหะหนัก สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม Volatile Compound

ด้วยเครื่องมือครบครัน เราสามารถให้บริการการตรวจสารโลหะหนักได้หลากหลายสาร และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการควบคุมคุณภาพจากแพทย์ผู้มีความชำนาญ และเป็นหนึ่งในไม่กี่หน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์ได้

การตรวจทางชีวอนามัย

อันประกอบไปด้วย การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ให้บริการตรวจอาชีวอนามัย จากทีมงานที่ได้รับการอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างดี โดยเครื่องมือที่มีความพร้อมในการให้บริการ

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย

การตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่

สามารถให้บริการรถเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล และศูนย์วัดวิเคราะห์อื่นๆ