logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพจาก Medical Line Lab ที่คุณควรรู้

DSCF0852 - Copy

การดูแลและรักษาสุขภาพเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคนพึงกระทำไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใด เพราะร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของเราล้วนแล้วแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เมื่ออายุมากขึ้น ความสมบูรณ์แข็งแรงย่อมลดน้อยลง อวัยวะต่าง ๆ ก็เริ่มเสื่อมสภาพ ดังนั้น เราจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพร่างกายและคัดกรองความเสี่ยงหรือความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายแล้ว ในกรณีที่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการตรวจก็จะสามารถดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดโรค หรือเข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และสำหรับองค์กรทุกขนาดแล้ว การตรวจสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานเท่านั้น แต่การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานยังสามารถช่วยลดการสูญเสียเวลา โอกาส ต้นทุน และทรัพยากร ทำให้พนักงานสามารถเฝ้าระวังและตรวจรักษาสุขภาพได้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ทว่าหลาย ๆ ท่านอาจยังมีคำถามว่าตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง? และนี่คือขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรจาก เมดิคอลไลน์ แล็บ ที่คุณควรรู้

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

 • 1

  ทำการนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพกับ เมดิคอลไลน์ แล็บ

  ติดต่อนัดหมายและเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่ต้องการรับบริการ ซึ่งรายการตรวจจะแตกต่างกันไปตามช่วงวัย เพศ กรรมพันธุ์ และความเสี่ยง โดยรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่แนะนำมีดังนี้

 • 2

  เข้ารับบริการ ณ สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ ตามนัดหมาย

  ติดต่อเข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย กรอกประวัติ พร้อมซักประวัติ ประวัติครอบครัว พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ลักษณะการบริโภคอาหาร การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ความเครียดจากการทำงาน พฤติกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เก็บเลือด ปัสสาวะ และอุจจาระ (ถ้ามี) และตรวจสุขภาพตามรายการอื่น ๆ ที่ได้เลือกไว้

 • 3

  วิเคราะห์ผลและประมวลผล

  Medical Line Lab นำสิ่งส่งตรวจที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากนั้น รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสุขภาพของคุณอย่างละเอียด และจัดทำข้อมูลที่ได้ในรูปแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมรายงานคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาราว 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่รายการตรวจ

 • 4

  ตรวจสอบความถูกต้อง นำส่งผลการตรวจ พร้อมใบแจ้งหนี้

  เทคนิคการเเพทย์ผู้ชำนาญทวนสอบข้อมูลในรายงานเพื่อความความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล จากนั้น นำส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพที่ได้ให้กับคุณ พร้อมกับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระค่าบริการ

 • 5

  พบแพทย์เพื่อฟังผล

  ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการพบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด พร้อมรับคำแนะนำ วิธีปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากแพทย์ผู้ชำนาญ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กร

ประจำปี 1
 • 1

  นำเสนอรายการตรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ทำใบเสนอราคา

  แจ้งรายละเอียดสำหรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น วัน เวลา สถานที่ จำนวนพนักงานที่ต้องการเข้ารับบริการ รวมถึงรายการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งมีรายการแนะนำ ดังนี้

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก ฯลฯ
  • การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันเลือด ฯลฯ
  • การตรวจด้านอาชีวอนามัย เช่น การได้ยิน การทำงานของปอด สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง ฯลฯ
  • การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น ตรวจหาเชื้อเอดส์ ตรวจหาเชื้อกามโรค ฯลฯ
  • การตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงในงาน เช่น ตรวจระดับสารต่าง ๆ ที่ตกค้างในร่างกาย ตรวจคัดกรองโรคพิษจากสารโลหะหนัก โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง ฯลฯ
  • การตรวจด้านพิษวิทยาและการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มธาตุโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม ฯลฯ ได้แก่ การตรวจหู ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจโลหะหนัก สารระเหยและอนุพันธุ์ในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน บิวทาไดอีน คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ อะซีโตน และ ฟอร์มาลิน

  เมื่อตกลงรายละเอียดได้แล้ว Medical Line Lab จะจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้คุณพิจารณา และยืนยันการใช้บริการต่อไป

 • 2

  เข้าให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามนัดหมาย ณ สถานที่ที่กำหนด

  เริ่มต้นจากการลงทะเบียนและรับเอกสารและอุปกรณ์การตรวจสุขภาพด้วยระบบบาร์โค้ด จากนั้นจึงเริ่มให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการที่ได้ตกลงไว้ ซึ่งจะเริ่มจากการซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน เจาะเลือด ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสายตาอาชีวอนามัย เป็นต้น หากผู้รับการตรวจต้องการตรวจรายการใด ๆ เพิ่มเติมจากรายการปกติที่แจ้งไว้ สามารถดูรายการตรวจเพิ่ม และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้

 • 3

  วิเคราะห์ผล ประมวลผล และจัดทำรายงาน

  Medical Line Lab นำตัวอย่างเลือดที่เก็บไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากนั้น รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสุขภาพของพนักงานแต่ละรายอย่างละเอียด และจัดทำข้อมูลที่ได้ในรูปแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมนำส่งคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาราว 3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับรายการตรวจและจำนวนพนักงานที่เข้ารับบริการ

 • 4

  ตรวจสอบความถูกต้อง นำส่งผลการตรวจ พร้อมใบแจ้งหนี้

  เทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญทวนสอบข้อมูลในรายงานเพื่อความความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล จากนั้น นำส่งรายงานแจ้งผลการตรวจสุขภาพ ความเสี่ยง หรือความผิดปกติที่พบให้กับคุณ โดยจะแบ่งออกเป็นผลการตรวจสุขภาพเล่มรวมสำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคลสำหรับให้พนักงานแต่ละราย  พร้อมกับใบแจ้งเก็บค่าบริการตรวจสุขภาพ

 • 5

  บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือนัดแพทย์เพื่ออ่านผล (ตามตกลง)

  ในกรณีที่มีผู้รับบริการที่ตกหล่น ไม่สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามวัน เวลาที่กำหนดได้ คุณสามารถขอรับบริการตรวจสุขภาพจาก Medical Line Lab เพิ่มเติมได้โดยทำการนัดหมายวัน เวลาที่สะดวกอีกครั้ง และในกรณีที่ได้รับรายงานผลตรวจสุขภาพแล้ว คุณยังสามารถขอรับบริการอ่านและแปรผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์อาชีวอนามัยได้ตามต้องการได้อีกด้วย

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ ซึ่งมีความชำนาญในด้านการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไปและให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงอย่างครบครันด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายด้วยระบบการดำเนินงานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำ ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อจัดเตรียมความพร้อมและออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานขององค์กรของคุณเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร สามารถนำผลการตรวจวัดมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการเพื่อป้องกันโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน นำไปสู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดและราคาค่าบริการตรวจสุขภาพทั่วไปได้ที่
โทร: 02-374-9604-5 
Line: @Medicallinelab
Website: https://www.medicallinelab.co.th/

Scroll to Top